Arkivtjänster

Arkiv Västmanland utför en mängd arkivtjänster så som förteckningsarbeten, skapande av dokumenthanteringsplaner, informationsåtersök, kurser, studiebesök, med mera. Flera tjänster ingår i viss mån i medlemskapet. Medlemmar har alltid reducerat pris på våra arkivtjänster.

Återsökning

Vi återsöker information i deponenternas eget material för deponentens egen räkning. Vi återsöker även information till forskare. En återsökning kan vara allt från en enkel fråga vars svar endast kräver en minimal sökinsats, till uppdraget att skriva en historik till ett jubileum eller dylikt. Viss återsökning ingår i den fria forskarservicen, men är det frågan om mer omfattande arbete tar vi ut en avgift.

Pris återsökning

Medlemmar i eget material:

1:a timmen 0.00

 övr. tid (debiteras per påbörjad kvart) 500.00

Övrigt arkivsök:

1:a halvtimmen 0.00

övr. tid (debiteras per påbörjad kvart) 700.00

Dokumenthantering

Det bästa sättet att få ett välordnat och funktionellt arkiv är att strukturera dokumentflödet redan vid tillkomsten. Detta gör man bäst genom att anta så kallade dokumenthanteringsplaner. Dessa kräver en del insatser initialt, men underlättar och rationaliserar sedan vidare administrativa arbetsuppgifter.

Arkiv Västmanland åtar sig att, tillsammans med arkivbildaren (företaget eller organisationen), skapa sådana funktionella dokumenthanteringsplaner. Medlemmar har rabatterat pris även på denna tjänst. Efterfråga gärna offert.

Förteckningsarbeten

De deponenter som önskar få sina arkiv förtecknade kan naturligtvis köpa den tjänsten till rabatterat pris. Vi förtecknar naturligtvis på uppdrag även arkiv som förvaras hos arkivägaren.

Det ideala vore förstås om alla arkiv i våra depåer vore förtecknade, så är det dock inte. De är ordnade och återsökningsbara, men många är oförtecknade. Vi försöker i möjligaste mån förteckna de arkiv som har stort forskartryck. Tidigare kunde detta göras utan debitering, men så är inte längre fallet. Om ett deponerat arkiv förtecknats utan extra kostnad och sedan återtas av arkivägaren uttas en avgift motsvarande förteckningsarbetet.

Kurser

Arkiv Västmanland ordnar kurser efter önskemål. Det kan röra sig om olika inriktningar så som till exempel grundläggande arkivkunskap, hur man hittar i ett bruksarkiv, etcetera.

Offert lämnas på kurser som specialkomponeras för beställaren. På de kurser som Arkiv Västmanland själv anordnar och inbjuder till uttas en avgift per deltagare. I båda fallen har medlemmar rabatt.

Studiebesök

Studiebesök i våra lokaler ordnas kostnadsfritt för våra medlemmar under ordinarie öppettider. För specialvisningar och udda tider kontakta oss för mer information.