Deposition

Arkiv Västmanland erbjuder alla medlemmar möjlighet att deponera material i någon av våra depåer. Vid en deposition behåller arkivägaren – som inte nödvändigtvis är densamma som arkivbildaren – sin fulla ägande-, och bestämmanderätt till handlingarna. Läs mer under ”Medlem”.

Hyllavgifter

Kostnaden för att deponera material är, förutom medlemsavgiften, en årlig hyllavgift om 160kr per påbörjad meter och år.

För sådant material som vi inte bedömer är bevaransvärt uttas dubbel hyllavgift. Med bevaransvärt menar vi sådant som innehåller unik information om arkivbildaren och arkivbildarens verksamhet, och som därför bör bevaras ”för alltid”. Som exempel på material som gallras efter en viss tid kan nämnas verifikat, som har en gallringsfrist på 7-år.

Donation

Vår inställning är att ett arkiv alltid har en ägare och att detta förhållande skall kvarstå. Vi mottar därför endast undantagsvis donationer. Det rör sig i så fall om material som vi inte kan finna någon ägare till. Exempel på sådana situationer är när en lokalförening lagts ned utan att ha någon efterföljare eller någon koppling till en regional eller rikstäckande organisation, eller när ett personarkiv upphittats av någon utan direkt koppling till personen.