Verksamhet

Arkiv Västmanland är en länstäckande organisation med syfte att bevara och tillgängliggöra den viktiga del av vårt kulturarv som utgörs av enskilda arkiv. Med enskilda arkiv menas allt det arkivmaterial som produceras av enskild verksamhet, det vill säga av föreningar, enskilda företag, privatägda gårdar, privatpersoner, och så vidare. Med andra ord kan man säga att alla arkiv som inte härrör från den offentliga sektorn är enskilda arkiv.

Vår verksamhets syfte beskrivs i stadgarnas ändamålsparagraf. Läs gärna mer i PDF-filen “Arkiv Västmanlands stadgar“.

Arkiv Västmanlands erbjuder depåutrymmen, forskarservice, rådgivning och arkivpedagogiska tjänster. Vi erbjuder även stöd och professionell hjälp åt andra arkivförvarare och arkivägare (exempelvis lokala arkivföreningar, hembygdsföreningar, företag och kommunarkiv) som förvarar arkiv i egna depåer.

Arkiv Västmanland finansieras genom medlemsavgifter, hyllavgifter och intäkter från arkivtjänster. Verksamheten stöds även ekonomiskt genom offentliga medel – statliga, kommunala och landstingskommunala.

Arkiv Västmanland har ingen stor personalstyrka. Sammantaget motsvarar den knappt fyra tjänster. Läs mer under ”Personal” Organisationen styrs av en medlemsvald styrelse. Läs mer under ”Styrelse

Uppdrag – Exempel

För att uppfylla Arkiv Västmanlands ändamål åtar vi oss olika arkivuppdrag som syftar till att bevara och tillgängliggöra arkiv på ett professionellt sätt. Här ges några exempel på de olika uppdrag som Arkiv Västmanland innehar.

Fagersta bruksarkiv

Fastebrev från 1748 ur Fagersta bruksarkiv

Fagersta bruk utgör en synnerligen viktig del av Sveriges historia. Verksamheten har långa anor och omfattar flera industriorter. Därmed är arkivet från Fagersta bruk av så väl lokalt som regional och nationellt intresse, och även internationellt dito.

Bruksarkivet består av cirka 800 hyllmeter arkivhandlingar samt ett stort fotoarkiv.

Idag ägs Fagersta bruksarkiv (arkivmaterial fram till ca 1984) av Fagersta kommun. Arkiv Västmanland har i uppdrag av kommunen att tillhandahålla forskarservice i detta oerhört viktiga arkiv.

AB C.M. Wibergs vagns- och redskapsfabrik

Diplom för sladdfjäderharv,1942

AB C.M. Wibergs vagns- och redskapsfabrik startade sin tillverkning av harvar och andra jordbruksredskap i slutet av 1800-talet i stationssamhället Ransta, söder om Sala. Verksamheten drevs och utvecklades där under nästan 100 år.

Vid nedläggningen hamnade arkivet, som omfattar cirka 50 hyllmeter, i Sala kommunarkiv där platsbristen ställde till problem. När Arkiv Västmanland 2016 äntligen kunde ta sina nya arkivdepåer i Arboga i bruk öppnades nya möjligheter för att förvara och tillgängliggöra denna arkivpärla på ett bra sätt. Sala kommun är nu en av våra många deponenter som får sitt material bevarat i rätt miljö, marknadsfört och tillgängliggjort på ett säkert sätt.