Introduktion till skolväskan

Skolväskan Västmanland är en resväska fylld med kopior av arkivmaterial som rör Västmanland för cirka 100-150 år sedan. Den första versionen av skolväskan togs fram under 1990-talet genom ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala, Arkiv Västmanland, Regionarkivet, Virsbo historiska arkiv, Västerås skolmuseum, Västerås stadsarkiv, Västerås stadsbibliotek och Västmanlands läns museum. Skolväskan har nu digitaliserats, kompletterats och uppdaterats och dess teman och arbetsuppgifter är kopplade till grundskolans kursplaner. En anpassning har skett till de mål som fastställts för kursplaner som börjar gälla från år 2022.

Den fysiska skolväskan finns i två exemplar och kan fortfarande lånas av alla skolor i länet. Den är från början avsedd för 10 – 12-åringar, men vi har märkt att äldre barn och ungdomar har minst lika stor behållning av den. Du bokar en skolväska genom att ta kontakt med oss på Arkiv Västmanland.

Den digitala versionen av skolväskan hittar du här, på Arkiv Västmanlands webbsida.

I den fysiska och digitala skolväskan finns scannade dokument och fotografier ur arkiven. Dokumenten är indelade i sju olika teman med tillhörande frågeuppgifter och ordförklaringar.

I den digitala versionen av skolväskan hittar du de scannade arkivhandlingarna genom länkar i frågeuppgifterna under varje tema.

För läraren finns också särskilda dokument, så kallade Nycklar som är transkriberingar av de scannade arkivhandlingarna. Dessa kan även användas av eleverna om arkivhandlingarna upplevs för svåra att läsa.

De sju olika teman som ni kan arbeta med är Brott och straff, Livet på Virsbo, Resor och nöjen, Sjukvård, Skola, Strömsholms stuteri och Ålderstrappan. Nedan finns även en källförteckning med hänvisning till de olika arkiv som har bidragit med arkivhandlingar till skolväskan.

Koppling till grundskolans kursplaner

Under varje tema finns förslag till hur frågorna kan kopplas till grundskolans kursplaner.

Källförteckning

Källmaterial till tema Brott och straff

Källmaterial från Kungliga biblioteket

Tidningen Arbetet 1891-06-15

Tidningen Köpingsposten 1891-08-15

Källmaterial från Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala

Fångrulla 1891, fångsedel 1891, Fångvårdsanstalten Västerås (Länsfängelset)

Protokoll 1891, Länsstyrelsen i Västmanlands län, landskansliet

Källor från Västmanlands läns museum

Fotografi av fångcell

Fotografi av Västerås länsfängelse, sent 1800-tal

Tryck

Bidrag till Sveriges Officiella Statistik 1888

Ordningsregler för cellfånge 1885

Tryckta kort

Övriga källor

Pixabay CCO, Pexels.com

Källmaterial till tema Livet på Virsbo

Källor från Virsbos historiska arkiv

Contract med Smederna vid Wirsbo Bruk 1863

Uppgift till mantalsskrivningen 1866

Avräkningsbok 1866

Brukningskontrakt 1868

Bror Lagercrantz brev 1908

Alrik Qvarfoths berättelse, 1890-tal

Fotografi av Nordanö by, 1930-tal

Fotografi av klensmedjan i Virsbo, publicerat på webbsidan virsbo.se

Källor från Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala

Bouppteckning 1867, Snevringe häradsrätt

Källor från Västmanlands läns museum

Byggnadsinventering över Nordanö by

Fotografi av gård vid Nordanö 1916

Fotografi av matrast vid utrivning av kolmila 1870.

Fotografi fyra män i arbete på kolmila i Riddarhyttan, runt år 1900

Flygfotografi över Virsbo herrgård 1962

Övriga källor

Fotografi av Virsbo första skola, Siri Hedström

litteraturbanken.se/författare/AnderssonD

Sofia Karlssons officiella kanal på youtube.se

Tryck

Muhrs Brukskatekes. Filipstad 1967.

Källmaterial till tema Resor och nöjen

Källor från Arkiv Västmanland

Teateraffisch 1903, IOGT-NTO, Västmanlands distrikt, Logen 30 S:t David

Hedströmsdalsarkivet:

Fotografi “midsommardans”, ca 1910

Källor från Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala

Gästgiveridagbok 1868, Länsstyrelsen i Västmanlands län, landskansliet

Kontrakt 1871, Kronofogden i Salbergs-Väsby fögderi

Resepass 1853, Sala rådhusrätt och magistrat

Källor från övriga arkiv

Fotografi på båten “Strömsholms kanal”, Strömsholms kanal AB:s arkiv

Tidtabeller 1865, Strömsholms kanal AB:s arkiv

Tryck

Karta över Strömsholms Slusswerk, tryckt 1797, Västerås stadsbibliotek

Källmaterial till tema Sjukvård

Källor från Regionarkivet (Landstingsarkivet)

Från Västerås lasaretts arkiv:

Diarium 1860

Förteckning öfver Inventariepersedlarne vid Westerås Läns- Lazarett och Kurhus 1864

Sjuk- Journal för Westerås Läns-Lazarett 1860-1861

Spis Journal för År 1860-1873

Westmanlands Läns Lazaretts och Curhus Räkning 1860

Källor från Västerås Stadsarkiv

Från Hälsovårdsnämndens arkiv:

Recepturtaxa 1884

Översikt av gängse sjukdomar i Västerås 1887

Källor från Västmanlands läns museum

Fotografi på läkaren Fredrik Claréus

Fotografi på Västerås lasarett, 1900-tal

Övrigt

Pexels.com, foto av Anna Shvets

Källmaterial till tema Skola

Källor från Västerås Stadsarkiv

Från Västerås Folkskolors arkiv:

Diarium från Djäknebergsskolan 1907-1908

Dagbok och examenskatalog vid Västerås Folkskola 1900

Dagbok och examenskatalog vid Skepparbacksskolan 1906

Reglemente för folkundervisningen i Västerås Stad

Från Västerås skolmuseums arkiv:

Katalog över S:t Ilians Folkskolas materiel

S:t Ilians Småskolas Journal 1877

Betygskatalog till Terminens afslutande i S:t Ilians Folkskola 1873

Skolfotografier från Djäknebergsskolan och Herrgärdsskolan

Källor från Västmanlands läns museum

Skolfotografi från Skepparbacksskolan

Övriga källor

Skolfotografier, Olof Fredholm

Skolfotografi, Ernst Blom

Fotografi av Läsebok för folkskolan, straff- och belöningspoletter, Linda Lamppu

Tryck

Läsebok för Folkskolan, Andra avdelningen. Stockholm 1890

Källmaterial till tema Strömsholms stuteri

Källor från Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala

Från Strömsholms hingstdepås arkiv:

Hästinventarium 1874

Förslag över kostnad för livrébeklädnad 1869

Förteckning över fallna föl 1850-1866

Brännlista 1825

Klipplista 1825

Intyg på arabiska om 2 hästars utseende och härstamning 1867

Fotografier, ca 1900

Tryck

Grenholm, Gunvor & Cornell, Jan: Hästen som hobby – den fullständiga handboken om hästar, ridning och körning, Stockholm 1983

Källmaterial till tema Ålderstrappan

Källor från Riksarkivet/Landsarkivet Uppsala

Födelse- och dopbok 1871, Kolbäcks församling

Husförhörs- och församlingsbok 1871-1922, Rytterne församling

Död- och begravningsbok 1897, Rytterne församling

Barnmorskedagbok 1895-1896 för Enåker, Heby provinsialläkardistrikt

Bouppteckning 1898, Snevringe häradsrätt

Ekonomisk besiktning på länsmansboställe 1843, Länsstyrelsen i Västmanlands län, landskontoret

Källor från Västmanlands läns museum

Byggnadsinventering av Horn nr 6, 1949

Fotografi av Horn nr 6, 1949

Källor från Landskrona museum

Qvinnans åldrar, tavla av okänd konstnär.