Arkiv Västmanlands egen historia

I början av 1990-talet gjordes en arkivutredning på uppdrag av Landstinget Västmanland. Resultatet visade på ett stort behov av en organisation med uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra enskilt arkivmaterial i hela länet. Resultatet blev att Västmanlands läns arkivförening bildades år 1994. Föreningen bytte efter några år namn, först till Västmanlands arkivförbund och sedan till det nuvarande Arkiv Västmanland.

Tanken om utredningen (och därmed Arkiv Västmanland) hade sin grund i den äldsta lokala arkivföreningen i länet – Folkrörelsearkivet i Västerås – som hade bildats1956. Av praktiska skäl gick det lokala arkivet upp i den länstäckande organisationen år 2000. Därmed övertog Arkiv Västmanland ansvaret även för de lokala västeråsföreningarnas arkiv.

Den 1 juli 2002, slöts ett avtal mellan Arkiv Västmanland och Kolsva-Ortens Hembygdsförening om övertagande av Hedströmsdalsarkivet – ett lokalhistoriskt arkiv som hade bildats efter att hembygdsföreningen år 1992 övertog ansvaret för Kohlswa bruks arkiv. Arkivet innehåller material från bland annat järnverk, mindre företag, föreningar och privatpersoner. Som exempel på arkivbildare kan nämnas Kohlswa bruk, Karmansbo bruk, Guttsta Bryggeri och, den lite udda föreningen, Kung Orres Jaktklubb.