Styrelse

Arkiv Västmanlands styrelse skall enligt stadgarna (reviderade 19 april 2017) bestå av minst 10 och högst 12 ledamöter. Samtliga förtroendevalda utses av årsmötet. Ordföranden och revisorer väljs på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. Styrelsen utser inom sig en vice ordföranden och arbetsutskott. I arbetsutskottet ingår ordförande, vice ordförande och ytterligare en eller flera utsedda ledamöter. Arkivchefen (sammanträdessekreterare) och bokföringsansvarig (fungerar som kassör) är ständigt adjungerade och föredragande vid styrelsesammanträden och arbetsutskottssammanträden.

Iréne Artaeus

Ordförande

Iréne Artaeus
Leder de förtroendevaldas arbete och stödjer personalen genom tät kontakt med arkivchefen och övriga. Representerar Arkiv Västmanland i olika sammanslutningar och nätverk. Är även styrelseledamot i Örebro-Västmanlands Arkiv AB, som ägs 50/50 av Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län.

Historiker som bland annat har en bakgrund som prefekt vid Mälardalens högskola.

Övriga Styrelseledarmöter

Hans Olof Lund (vice ordförande)
Göran Sundström (ledamot arbetsutskottet)
Tola Jonsson (ledamot arbetsutskottet)
Hans Almgren
Oiva Berg
Olle Ytterberg
Torsten Eriksson
Harry Frank
Ann Christine Kihl
Elsmarie Strömberg
Stig Wahlström

Revisorer

Roger Strömma, ÅÄÖ Accounting AB, auktoriserad revisor

Elisabeth Löf, ordinarie lekmannarevisor
Seppo Remes, revisorsersättare