Digital arkivpedagogik 2022

Digital arkivpedagogik 2022

Ett samverkansprojekt mellan ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland, i samarbete med Örebro universitets lärarutbildning.

Under 2022 bedriver ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland tillsammans ett utvecklingsprojekt med namnet Digital arkivpedagogik 2022.

Projektet syftar till att säkerställa att alla barn i Region Örebro län och i Region Västmanland får likvärdig tillgång till skolundervisningsutbudet hos de regionala arkivinstitutionerna ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland. På så sätt gynnas den demokratiska samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att skolelever får ta del av arkivhandlingar. Kursplanerna för grundskolan betonar vikten av att eleverna tar del av källmaterial för att utveckla sin ämneskunskap. I grundskolans kursplan för ämnet historia, åk 4-6 står uttryckligen att undervisningen ska behandla vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. För kursplanen i svenska åk 4-6 är dessutom centralt innehåll att arbeta med och förstå handstil.

Det finns dock i många fall ett hinder i rent geografiskt avstånd. Resor tar tid och energi i anspråk, vilket i sin tur påverkar en stor del av skoldagen. Utmaningen för kulturaktörer och skolor blir därför att kunna erbjuda kultur i undervisningen på plats i skola och/eller på den ort barnen befinner sig och att utbudet så gott det går är likvärdigt det utbud som finns på plats hos kulturaktören. Via digital teknik öppnas möjligheten att nå lärare, skolklasser och barn som inte tidigare tagit del av arkivets utbud.

Projektet syftar dessutom till att utveckla arkivpersonalens kompetens vad gäller pedagogik. En effekt av projektet är även att kännedomen om arkivinstitutionernas verksamhet och vikten av arkivverksamhet i stort ökar. Samarbete med Örebro Universitets lärarutbildning och Regional Kulturskola i Västmanland söks även i projektet.

Arkiv Västmanland har under åren gjort arkivpedagogiska insatser och projekt för att nå elever i skolan. Under 2021 har arkivet genomfört en digital satsning i den Digitala skolväskan, ett samarbete med Västerås stadsarkiv, Regionarkivet i Västmanland, Virsbo bruksarkiv, Västmanlands läns museum och Riksarkivet. Arkiv Västmanland har fått mycket positiv respons på den digitala satsningen, där elever kan arbeta med olika arkivmaterial inom framtagna teman, i sina egna klassrum.

ArkivCentrum Örebro län har många års erfarenhet av att ta emot fysiska studiebesök av skolklasser i arkivets lokaler. Främst rör det sig om besök från gymnasieskolor, även om vissa grundskolor även har hittat till arkivet. ArkivCentrum har på sin webbsida byggt upp ett Digitalt klassrum med arkivpedagogiska teman. Här finns även lärarhandledningar, tips och länkar. Materialet är anpassat för att användas av alla åldersgrupper i skolan med tydliga kopplingar till mål i kursplanerna.

Region Örebro län har beviljat ArkivCentrum Örebro län ett extra tillfälligt anslag om 250 000 kronor för detta projekt. Region Västmanland har beviljat 100 000 kronor för projektet.